จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

พุทธวจน พระธรรม คำของพระพุทธเจ้า


พระปัจจุบันส่วนมาก    สวดท่องแต่สิ่งที่แต่งขึ้นใหม่   


 #ก่อนเชื่อสิ่งใดให้พิสูจน์ ก่อนพูดให้ยั้งคิดวินิจฉัย ก่อนทำกิจการงานใดๆคิดให้รอบคอบ #ท่านทั้งหลายเชิญพิสูจน์

         พุทวจน คือ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  นำมาปฏิบัติแล้ว สามารถพ้นทุกข์ได้จริง    โปรดพิจารณาแต่ละคำ  แต่ละประโยค   จะมีเหตุมีผล มีหลักการ มีความเชื่อมโยง เพราะ   พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นผู้รู้แจ้งโลก  
   
 () พึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามจริงว่า นี้เป็นทุกข์(ทุกข์)..... นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์(สมุทัย)..... นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์(นิโรธ)..... นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์(มรรค).....ทุกข์, 
สมุทัย,จัดเป็นสายเกิดทุกข์..... นิโรธ,มรรค จัดเป็นสายดับทุกข์.....   รู้ความจริงในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค   นี้เรียกว่า     ความเห็นชอบ ความเห็นถูกต้อง สัมมาทิฏฐิ 

     ( อริยะมรรคมีองค์แปด  ๑.ความเห็นถูกต้อง  ๒.ความดำริถูกต้อง  ๓.การพูดจาถูกต้อง  ๔.การงานถูกต้อง  ๕.การเลี้ยงชีพถูกต้อง  ๖.ความเพียรถูกต้อง  ๗.ความระลึกถูกต้อง  ความตั้งใจมั่นถูกต้อง...นี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์๘  

(๓) สภาวะที่จิตมีกำลัง  จะเป็นดังนี้.....  เมื่อปราโมทย์แล้ว  ปีติย่อมเกิด..... เมื่อใจมีปีติ  ปัทสัทธิย่อมมี..... เมื่อมีปัทสัทธิ  ย่อมอยู่เป็นสุข..... เมื่อมีสุข  จิตย่อมตั้งมั่น

(๔) ตัวดึงรั้งไปสู่ทุกข์ ทุกข์อย่างยิ่ง คือ  นันทิ ความเพลิน    สาราคะ ความพอใจอย่างยิ่ง.....  เมื่อความเพลินมี  ความพอใจอย่ายิ่งย่อมมี..... เพราะความพอใจอย่างยิ่งมี  ความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมี.....  เมื่อความเพลินไม่มี  ความพอใจอย่างยิ่งย่อมไม่มี..... เพราะความพอใจอย่างยิ่งไม่มี  ความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มี        อยู่ในกฏอิทัปปัจจยตาข้อที่ว่า   เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี   เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี 

(๕) สัมมัปธาน ๔  ความเพียรถูกต้อง ความเพียรชอบ
๑.สังวรปธาน              เพียรระวังอกุศล  ที่ยังไม่เกิด  ไม่ให้เกิดขึ้น
๒.ปหานปธาน            เพียรกำจัด อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้หมดสิ้นไป
๓.ภาวนาปธาน          เพียรพยามรักษา  ทำให้กุศลเกิดขึ้น  เจริญขึ้น
๔.อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว    ไม่ให้เสื่อม
                                 นี้ เรียกว่า     ความเพียรสมบูรณ์แบบ    

                                            
 || ลิ้ง รวมweb พุทวจน ||

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น